Select Page

Privacy policy and cookies

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCAAT IWONA WIEWIÓRKA

1. Advocaat Iwona Wiewiórka is een zelfstandige advocatenkantoor onder de vorm van een eenmanszaak met ondernemingsnummer 0818546376 en met kantoor te Karel Coggestraat 17, 2600 Antwerpen (Berchem), België, email adres: info@adwokat.be. Advocaat Iwona Wiewiórka is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. U kan bij Advocaat I.Wiewiórka, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.
2. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder advocatenkantoor verstaan: “elke advocaat en werknemer en/of vertegenwoordiger die de zaak van de cliënt behandelt”. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de particuliere cliënt verstaan: “iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een zaak in eigen naam aan het advocatenkantoor overdraagt zowel in gerechtelijke als buitengerechtelijke zaken”.
3. De verbintenis tussen advocaat Iwona Wiewiórka en de cliënt wordt in een overeenkomst tot juridische dienstverlening neergeschreven en getekend in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Deze algemene voorwaarden maken er altijd integraal deel van uit. Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen advocaat Iwona Wiewiórka en de cliënt. De ondertekening door de cliënt van het contract voor de verlening van juridische diensten, de betaling van een voorschotnota / factuur en / of een mondeling dan wel schriftelijk verzoek tot onmiddellijke actie in de zaak, omwille van urgent karakter, betekent een volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden voor het verlenen van juridische diensten.
4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. De cliënt deelt tijdens de opdracht alle nodige en/of nuttige informatie en/of stukken onmiddellijk mee aan advocaat Iwona Wiewiórka. De cliënt staat garant voor de juistheid, volledigheid en de waarde van door hem verstrekte informatie. De verstrekte informatie kan worden beschouwd als geleverd aan het kantoor pas na bevestiging van ontvangst door de dossierverantwoordelijke.
5. Advocatenkantoor is gebonden door het beroepsgeheim. Alle brieven, opinies, processtukken, enz. afgeleverd door advocatenkantoor aan cliënt, zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht. De cliënt mag deze documenten aan derden overmaken pas na ontvangst van een schriftelijke toestemming van het advocatenkantoor.
6. Het is cliënt en derden niet toegestaan om de door advocaat Iwona Wiewiórka gemaakte adviezen, contracten en eender welke andere mogelijke intellectuele prestatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken die op enige wijze niet conform is met de aan advocaat Iwona Wiewiórka verleende opdracht en/of mandaat, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van advocaat Iwona Wiewiórka.
7. Advocaat Iwona Wiewiórka kan en mag voor de behandeling van een opdracht altijd een beroep doen op de kennis en/of vaardigheden van een derde. Bij de inschakeling van derden in de naam van cliënt, is advocaat Iwona Wiewiórka niet aansprakelijk voor eender welke soort van fouten of tekortkomingen van deze derden. Zij heeft alleen een zorgvuldigheidsplicht.
8. Advocaat Iwona Wiewiórka factureert aan de cliënt erelonen, kosten en provisies in de vorm van voorschotten op het ereloon alvorens juridische stappen te ondernemen. Het ereloon is gebaseerd op het aantal door de advocaat gepresteerde uren. Het uurloontarief wordt overeengekomen in de overeenkomst tot juridische dienstverlening of in de voorschotnota / factuur. Het kan worden aangepast aan de bijzondere omstandigheden eigen aan de opdracht, zoals, maar niet beperkt, tot het financiële belang van de zaak, specialisatie, spoedeisend karakter, ervaring, enz. Ereloon wordt aangerekend per minuut. De prestaties in het dossier waaronder maar niet beperkt tot briefwisseling, e-mail verkeer, telefonische gesprekken (inkomend en uitgaand) met cliënt alsook alle prestaties verbonden aan het dossier (waarin inbegrepen zowel prestaties die rechtstreeks door cliënt worden gevraagd alsook degene die voortvloeien uit de procedurevoorschriften of gebruiken) worden gefactureerd. Bij het openen van een dossier spreekt advocaat Iwona Wiewiórka in overleg met de cliënt altijd het bedrag van de provisie af.
De kosten omvatten kantoorkosten (zoals, maar niet beperkt tot, telefoon, telefax, fotokopieën, verplaatsingskosten, e-mail, briefwisseling kosten per blz.. van bv. conclusie, huur, parking), de door het kantoor gedragen gerechtskosten (zoals, maar niet beperkt tot deurwaarderskosten, griffierechten, vertalingen) en/of andere kosten. De verplaatsingskosten bedragen 0,40 EUR per afgelegde kilometer. De algemene administratiekosten, met uitzondering van bijzondere en/of uitzonderlijke kosten die hier niet bij inbegrepen zijn, worden forfaitair begroot op 25 % van de erelonen, met een minimum van 50 euro.
9. Het staat advocaat Iwona Wiewiórka vrij om in elke stand van het dossier een, al dan niet een bijkomende provisie te vragen aan de cliënt, dan wel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene staten van erelonen, kosten en/of provisies.
10. De erelonen, kosten en/of provisies moeten betaald worden door de cliënt binnen de vervaltermijn die bepaald wordt in de overeenkomst tot juridische dienstverlening die advocaat Iwona Wiewiórka heeft afgesloten met de cliënt.
Indien de cliënt de erelonen, kosten en/of provisies niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, heeft advocaat Iwona Wiewiórka het recht om een nalatigheidintrest van 10% per jaar en een forfaitaire verhoging van 10% van het ereloon in rekening te brengen zonder dat de cliënt voorafgaandelijk in gebreke gesteld moet worden. Opdat de klacht met betrekking tot de erelonen, kosten en voorschotten ontvankelijk zou zijn, is het vereist om ze te versturen in de vorm van een aangetekende brief binnen de termijn (acht) 8 dagen na factuurdatum. Bij het ontbreken van een geldige klacht worden de vergoedingen, kosten en voorschotten beschouwd als onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaard door de cliënt.
11. Advocaat Iwona Wiewiórka behoudt zich het recht voor om bij te late betaling van de erelonen, kosten en/of provisies, de bij overeenkomst tot juridische dienstverlening overeengekomen prestaties te schorsen tot het ogenblik dat de erelonen, provisies en/of kosten daadwerkelijk volledig betaald zijn, dan wel de overeenkomst tot juridische dienstverlening onmiddellijk te beëindigen.
11. Zowel de cliënt als advocaat Iwona Wiewiórka hebben het recht om de overeenkomst tot juridische dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.
De cliënt is in dergelijk geval verplicht om alle openstaande erelonen, provisies en/of kosten voor verschuldigde prestaties en kosten tot op de datum van de beëindiging van de overeenkomst tot juridische dienstverlening onmiddellijk te betalen aan advocaat Iwona Wiewiórka.
12. Advocatenkantoor heeft het recht om het openstaande bedrag van de niet betaalde vergoedingen of voorschotten op de erelonen af te trekken van de betalingen aan de cliënt gedaan op de derdenrekening van advocaat Iwona Wiewiórka. In dit geval wordt de cliënt schriftelijk in kennis gesteld van de uitgevoerde aftrek.
13. In een zaak waar volgens de overeenkomst de verschuldigde vergoeding afhankelijk is van de uitkomst van de zaak (succes fee), de cliënt het contract met het advocatenkantoor beëindigt, is hij verplicht de volledige ereloon aan het advocatenkantoor te betalen. In dit geval is de cliënt verplicht om het advocatenkantoor onmiddellijk op de hoogte te brengen opdat een afrekening zou kunnen worden gemaakt.
14.Vanaf de stopzetting van de opdracht wordt het dossier vijf (5) jaar bijgehouden, waarna het vernietigd wordt. De aansprakelijkheid van advocaat Iwona Wiewiórka verjaart ook vijf (5) jaar na de beëindiging van de opdracht.
15. In geval van de overeenkomst afgesloten op afstand worden aan de particuliere cliënt schriftelijk de gegevens overgemaakt zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002.

Tenzij anders overeengekomen, of door de wet anders bepaalt, heeft de particuliere cliënt het recht om van de overeenkomst van juridische dienstverlening en van deze algemene voorwaarden te verzaken in de termijn van 7 dagen te rekenen vanaf de opdrachtdatum. Het verzakingrecht moet aan de advocaat schriftelijk worden medegedeeld (per brief, fax of e-mail), uiterlijk op de dag van het verstrekken van de verzakingtermijn.
In geval van een laattijdige schriftelijke melding van het verzakingrecht wordt art. 11 van deze algemene voorwaarden toegepast.

16. De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door advocaat Iwona Wiewiórka afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd (voor het 2014 bedraagt het één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro, 1.250.000 EUR.) Op verzoek van cliënt en met een voorafgaande betaling te deze titel kan het advocatenkantoor een bijkomende verzekering afsluiten.. De beroepsaansprakelijkheid van advocatenkantoor is verzekerd bij Ethias Verzekering, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik. De polis (voor het attest raadpleeg onze website: www.adwokat.be/beroepsverzekering) die de beroepsaansprakelijkheid van advocatenkantoor verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
17. De cliënt vrijwaart advocaat Iwona Wiewiórka voor alle mogelijke aanspraken van derden en vergoedt advocaat Iwona Wiewiórka voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
18. Advocaat Iwona Wiewiórka is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit de schorsing of de beëindiging van de in de overeenkomst tot juridische dienstverlening met de cliënt overeengekomen prestaties.
19. De nietigheid van één van de clausules van de overeenkomst of een deel ervan leidt niet tot de nietigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel. In geval van nietigheid van één clausule, wordt deze vervangen door correcte versie die een toepassing is van de wettelijke bepalingen die gelden in dit bepaald geval.
20. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en advocaat Iwona Wiewiórka is enkel en alleen het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechter te Mechelen, België.
21. Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken via post op het adres: te 2600 Berchem, Karel Coggestraat 17, via fax op het nummer: 03 231 62 00, via e-mail op het adres: info@adwokat.be; of via telefoon op het nummer: 032330600. Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is advocaat I.Wiewiorka onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld met een vertaling in andere talen. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling heeft de Nederlandse tekst voorrang. Het optreden is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.
U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.
22. Informatie en verwerking van persoonsgegevens
De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.
De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens1, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2 en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4 voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.
De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


1 Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.
3 Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
4 Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.5
De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.6 Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.
De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.
23. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld met een vertaling in andere talen. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling heeft de Nederlandse tekst voorrang.
5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6 Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt opgelagen door Uw browser. Ze dienen om Uw voorkeuren op te slagen tijdens bezoek aan de website om deze volgende keer automatisch weer te geven. het uitschakelen van cookies kan de bezoek van de website verstooren en in sommige gevallen onmogelijk maken. De meeste browser laten automatisch toe om de cookies op te slagen.

Cookie beleid

 1. Cookies kunnen op de website worden gebruikt, die gegevens bevatten met betrekking tot de activiteit van de gebruiker op deze website. Deze bestanden worden opgeslagen door de webbrowser op het apparaat van de gebruiker van de pagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt door externe diensten zoals Google-statistieken

 2. Hoofdzakelijk kunnen cookies gebruikt worden voor: de nodige functies voor de website zoals aanmelden op de website, afspraak boeken, taal keuze, het matchen van de weergegeven inhoud met de voorkeuren van de gebruiker, beveiliging en opsporen van fraude, statistieken van bezoekers van websites verzamelen. De sessie kunnen tijdelijk zijn dieze worden na afsluiten van de browser verwijder of vaste deze worden voor de bepaalde tijd opgeslagen.

Waarvoor gebruiken we cookies

Cookies worden gebruikt om de website weer te geven in Uw voorkeur taal . We geven geen gegevens door aan derden, stuuren geen e-mails met reclame en waken over Uw gegvens.

Hoe cookies uitschakelen in de meest bekende browsers

Privacyverklaring


Organisatie: Adepo Law Offices, gevestigd te Karel Coggestraat 17, 2600 Berchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:        Adepo Law Officies

Karel Coggestraat 17, 2600 Berchem

Tel: +32 3 233 06 00

www.adepo.be

info@adepo.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Adepo Law Offices neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adepo.be.

 

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

 

Advocaat Iwona Wiewiorka

Karel Coggestraat 17

2600 Berchem

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: Adepo Law Offices verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]

Adepo Law Offices verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adepo.be.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Adepo Law Offices verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Adepo Law Offices rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Adepo Law Offices of van derden[3];
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 

Geautomatiseerde besluitvorming: Adepo Law Offices neemt principieel geen besluiten  op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, behalve voor wat betreft afspraken.


2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
[3] Conform het mandaat van de Orde van Vlaamse Balies zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanAdepo Law Offices ) tussen zit.[4]

 

Adepo Law Offices gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

 • Windows 10
 • Norton Protection Center UI Stub
 • Kleos.Ink
 • Microsoft Office
 • Adobe PDF

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Adepo Law Offices bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • persoonsgegevens > 5 jaar (conform art. 2276bis B.W.)
 • bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens > 5 jaar (conform art. 2276bis B.W.)

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden: Adepo Law Offices verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Adepo Law Offices blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Adepo Law Offices gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adepo Law Offices en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

[4] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adepo.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Adepo Law Offices houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat Adepo Law Offices gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[5]

 

Adepo Law Offices wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 

[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Declaration of data leak