Polityka prywatności i pliki cookies

Ogólne warunki świadczenia usług advocaat Iwona Wiewiórka

1. Adwokat Iwona Wiewiórka prowadzi kancelarię prawną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Belgii pod nr przedsiębiorstwa 0818546376 z siedzibą przy ul. Karel Coggestraat 17, 2600 Antwerpia (Berchem), Belgia, e-mail: info@adwokat.be. Adwokat Iwona Wiewiorka jest członkiem Izby Adwokackiej w Antwerpii. (Balie van Antwerpen). Do adwokat Iwony Wiewiórki można się zgłosić celem uzyskania następującej pomocy prawnej: porada prawna, reprezentowanie w sądzie.
2. Pod pojęciem kancelarii rozumiany jest każdy adwokat oraz współpracownik i/lub przedstawiciel, włączony do przekazanej przez klienta sprawy.
3. Pod pojęciem klienta rozumiana jest: każda osoba fizyczna lub prawna, zlecająca kancelarii działanie w jej imieniu zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.
4. Zobowiązania powstałe pomiędzy kancelarią oraz klientem zawarte zostają w umowie o świadczenie usług prawnych podpisanej przez strony w liczbie egzemplarzy odpowiadającej stronom lub też wynikają w całości z niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług prawnych. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług stanowią integralną część umowy pomiędzy kancelarią oraz klientem i mają ekskluzywne zastosowanie w stosunku do relacji pomiędzy kancelarią oraz klientem. Podpisanie przez klienta umowy o świadczenie usług prawnych, zapłata noty zaliczkowej/faktury kancelarii i/lub ustny lub pisemny wniosek o natychmiastowe wszczęcie czynności w sprawie, ze względu na jej pilny charakter, oznaczają całkowitą i pełną akceptację niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług prawnych.
5. Wszystkie zlecenia wykonywane przez kancelarię są przyjmowane oraz wykonywane wyłącznie w imieniu klienta. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania kancelarii wszystkich potrzebnych dowodów oraz informacji. Klient jest gwarantem poprawności, pełności oraz wartości przekazanych przez niego informacji. Przekazane kancelarii informacje klient może uznać za doręczone kancelarii dopiero po potwierdzeniu ich otrzymania przez prowadzącego sprawę.
6. Kancelaria zobowiązania jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkie listy, opinie, akta procesowe, itp. przekazywane klientowi przez kancelarię, przekazywane są z zastrzeżeniem zachowania przez klienta poufności przekazywanych danych. Klient ma prawo do przekazania wspomnianych dokumentów osobom trzecim dopiero po udzieleniu pisemnej zgody przez kancelarię.
7. Porady, opinie, umowy oraz dokumenty w formie pisemnej oraz wszelkie pozostałe formy pracy intelektualnej, wychodzące z kancelarii podlegają ochronie własności intelektualnej i w żadnym wypadku nie mogą być publikowane, kopiowane lub używane w jakiejkolwiek formie niezgodnej z treścią przekazanego kancelarii zlecenia oraz umocowania, bez uprzedniej pisemnie udzielonej zgody przez kancelarię.
8. Kancelaria uprawniona jest do korzystania z umiejętności i/lub doświadczeń osób trzecich celem wykonania zlecenia. Przy przekazaniu zlecenia osobom trzecim, bez względu na to czy zostało ono przekazane w imieniu klienta czy też nie, kancelaria zobowiązana jest do zachowania należytej staranności.
9. Honorarium oraz koszty fakturowane są przez kancelarię w formie zaliczek, płatnych z góry przed rozpoczęciem czynności prawnych.
Honorarium oparte jest na taryfie godzinowej w odniesieniu do czasu pracy poświęconego w sprawie, chyba, że oddzielnie zawarta pisemna umowa stanowi inaczej. Honorarium naliczane jest w systemie minutowym. Czas pracy poświęcony w sprawie, w tym: korespondencja listowna, e-mailowa, rozmowy telefoniczne i wszystkie czynności związane z prowadzeniem sprawy ( w tym zarówno czynności, o których wykonanie klient zabiega, jak również te wymagane ze względu na obowiązujące przepisy proceduralne oraz zwyczaje) podlegają fakturacji. Wysokość taryfy godzinowej ustalana jest w umowie o świadczenie usług prawnych lub też określona jest na nocie zaliczkowej/fakturze. W sytuacjach szczególnych może ona ulec zmianie z uwagi na okoliczności szczególne dla konkretnej sprawy, jak np. finansowe znaczenie sprawy, stopień specjalizacji, pilny charakter sprawy, doświadczenie, osiągnięty wynik w sprawie, itp. Koszty kancelarii obejmują koszty ogólne oraz koszty szczególne dla sprawy (w tym m.in. koszty komunikacyjne, administracyjne, archiwizacji); koszty sądowe i koszty w odniesieniu do osób trzecich (w tym m.in. koszty komornicze, notarialne, biegłych, wpisu na wokandę, sądowe, tłumaczenia, itp.); oraz koszty pobytu i transportu jak również koszty wyjątkowe. Koszty transportu wynoszą 0,40 EUR za kilometr. Koszty ogólne oraz koszty szczególne sprawy określone są w formie ryczałtu wynoszącego 25% naliczonego honorarium, minimalnie zaś 50 euro.
10. Kancelaria uprawniona jest na każdym etapie sprawy do wystąpienia do klienta z prośbą o wpłatę dodatkowej zaliczki lub udzielenie gwarancji dotyczącej płatności przewidzianego honorarium.
11. Klient zobowiązany jest do wpłaty honorarium, kosztów oraz zaliczki w terminie określonym w umowie o świadczenie usług prawnych lub na nocie zaliczkowej/fakturze. W razie braku terminowej zapłaty wymagalna kwota honorarium i kosztów powiększona zostaje o odsetki karne w wysokości 10% w skali roku oraz zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 10% niewpłaconego honorarium. Dla ważności reklamacji honorarium, kosztów i zaliczek, wymagane jest jej przekazanie kancelarii w formie listu poleconego w nieprzekraczalnym terminie (ośmiu) 8 dni od daty wystawienia faktury. W braku ważnej reklamacji honorarium, koszty i zaliczki uznaje się za bezwarunkowo i nieodwracalnie zaakceptowane przez klienta.
12. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania czynności uzgodnionych w umowie o świadczenie usług prawnych lub też natychmiastowego zerwania umowy o świadczenie usług prawnych w braku płatności lub w sytuacji nieterminowej płatności, do czasu całkowitego wyrównania zaległych honorariów, kosztów i zaliczek.
13. Zarówno klient jak i kancelaria mają prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez podania motywów jej zerwania. W tym wypadku klient zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty kancelarii wszystkich jej należnych honorariów, kosztów i zaliczek z tytułu czynności wykonanych przez kancelarię do daty zerwania umowy o świadczenie usług prawnych.
14. Kancelaria uprawniona jest do potrącenia należnych kwot z tytułu niewpłaconych zaliczek lub rozliczeń honorariów ze środków wpływających na rzecz klienta na rachunek bankowy dla osób trzecich. W tym wypadku klient zostaje pisemnie poinformowany o wykonaniu potrącenia.
15. W sytuacji, kiedy klient, w sprawie, w której zgodnie z umową honorarium uzależnione jest od rezultatu sprawy (succes fee), zrywa lub wypowiada umowę z kancelarią, klient pozostaje zobowiązany do zapłaty pełnego honorarium kancelarii. W tym wypadku osoba przejmująca zlecenie lub klient zobowiązany jest do spontanicznego poinformowania kancelarii w celu sporządzenia rozliczenia zgodnie z umową, potrącanego z otrzymanej kwoty.
16. Po zamknięciu sprawy akta sprawy przechowywane są przez okres 5 lat, po którym akta te są niszczone. Odpowiedzialność kancelarii za przechowywanie akt przedawnia się z upływem pięciu lat od daty zakończenia wykonywania zlecenia.
17. W sytuacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych z klientem prywatnym na odległość, do umowy zastosowanie ma ustawa z dnia 2 sierpnia 2002r. dotycząca klauzul umownych oraz umów zawieranych na odległość przez przedstawicieli wolnych zawodów.
W ramach niniejszej klauzuli w ramach wyjątku pod pojęciem klienta rozumiana jest: każda osoba prywatna lub prawna działająca dla celów wybiegających poza działalność zawodową. W tym wypadku klient ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług prawnych w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Wolę odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest przedstawić kancelarii w formie listu poleconego, najpóźniej w dniu, w którym termin ten upływa. W sytuacji spóźnienia w przekazaniu woli odstąpienia od umowy zastosowanie ma artykuł 11 niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług.
18. Z zastrzeżeniem powyżej określonego, odpowiedzialność kancelarii, jak również, związanych z nią prawników, doradców oraz współpracowników, ograniczona jest do kwoty wypłacanej zgodnie z warunkami zawartej przez kancelarię polisy od odpowiedzialności cywilnej, która w roku 2012 wynosi, milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro (1.250.000 EUR). Na żądanie klienta oraz za wyrównaniem należnej z tego tytułu kwoty kancelaria może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie/wnieść o podwyższenie limitu. Z tytułu odpowiedzialności zawodowej kancelaria posiada ubezpieczenie w Ethias Verzekeringen z siadzibą w Luik 4000, Rue des Croisier 24. Polisa (do wglądu na stronie internetowej www.adwokat.be/beroepsverzekering) od odpowiedzialni zawodowej kancelarii zapewnia pokrycie na terenie całego świata, z zastrzeżeniem wyjątków ujętych w polisie odpowiedzialności cywilnej adwokatów.
19. Klient zabezpiecza kancelarię przed roszczeniami osób trzecich oraz zobowiązuje się do wyrównania w całości kosztów oraz szkód poniesionych przez kancelarię z tego tytułu (z tytułu m.in. kosztów obrony oraz szkody). Kancelaria nie jest odpowiedzialna za szkodę powstałą w związku z zawieszeniem prowadzenia sprawy lub zakończenia wykonywania zlecenia wraz z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług prawnych.
20. Nieważność jednej z klauzul umownych lub jej części nie skutkuje nieważnością niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w całości. Na wypadek nieważności jednej klauzuli zostaje ona zastąpiona regulacją wynikającą z przepisów prawnych mających w tym wypadku zastosowanie.
21. Dla umowy/stosunku prawnego powstającego pomiędzy klientem oraz kancelarią zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa belgijskiego. W sprawach spornych dotyczących niniejszej umowy/stosunku prawnego, sądem właściwymi jest sąd w Mechelen, Belgia.
22. Jeżeli życzą sobie Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub wnieść skargę, mogą się Państwo z nami kontaktować listownie na wskazany adres: 2600 Berchem, Karel Coggestraat 17, za pomocą faxu na numer: 03 231 62 00, drogą e-mailową: info@adwokat.be lub telefoniczne pod numerem telefonu: 032330600. Jako adwokat wpisany do Izby Adwokackiej w Antwerpii, I. Wiewiorka podlega regulaminom zrzeszenia izb adwokackich wspólnoty flamandzkiej (Orde van Vlaamse Balies) oraz Naczelnej Rady Adwokackiej (Nationale Orde). Regulaminy te są dostępne na stronie http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, jak również na stronie www.balieantwerpen.be (regulamin Izby Adwokackiej w Antwerpii). Spory z zakresu wykonywania przez mecenas I. Wiewiórkę obsługi prawnej podlegają pod arbitraż, jak zostało to przewidziane/uregulowane w następującym regulaminie; ,,Regulamin windykacji honorarium Izby Adwokackiej w Antwerpii z dnia 27 czerwca 2005’’ (Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005)
Dodatkowych informacji w odniesieniu do warunków stosowania tej regulacji można zasięgnąć na stronie internetowej Izby Adwokackiej: www.balieantwerpen.be>erelonen>klachten
23. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Adwokat informuje klienta na bieżąco o wykonaniu zlecenia oraz przebiegu sprawy. Przez cały okres trwania zlecenia klient przekazuje adwokatowi na jego prośbę wszelkie informacje istotne dla sprawy.
Klient udziela adwokatowi wyraźnej zgody na przetwarzanie1 tych informacji dla jednego lub więcej wyraźnie określonych celów wskazanych w opisie zlecenia. Powyższy zapis dotyczy również danych osobowych2, danych dotyczących wyroków skazujących i przestępstw3 oraz szczególnych kategorii danych osobowych4.
Adwokat zastrzega sobie również prawo do przetwarzania tych informacji ze względu na jego uzasadnione interesy lub interesy stron trzecich, korzystanie z podstawowego prawa do wolności słowa lub informacji i / lub instytucji, wykonywanie lub uzasadnienie czynności prawnych.
Klient ma prawo zwrócić się do adwokata z prośbą o udostępnienie, korektę, usunięcie, przekazanie danych osobowych lub z żądaniem wycofania zgody lub sprzeciwem wobec przetwarzania jego danych osobowych.5
Adwokat zobowiązuje się udzielić klientowi odpowiedzi na jego wniosek w terminie 1miesiąca od daty złożenia wniosku. W zależności od złożoności wniosku (ów) oraz liczby wniosków, okres ten można w razie potrzeby wydłużyć o kolejne 2 miesiące.6 W odpowiedzi adwokat musi wskazać w sposób wyczerpujący, dlaczego nie może przychylić się do wniosku (ów) klienta.
Adwokat zastrzega sobie prawo do naliczenia (rozsądnej) opłaty w związku z poniesionymi kosztami administracyjnymi związanymi z rozpatrzeniem wniosku (ów).


1 Zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
2 Dane osobowe powinny być zrozumiane w kontekście art. 4, 1) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jako “wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (” osobie, której dane dotyczą “): możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej:
3 Zgodnie z art. 10 ogólnego rozporządzenia ochronie danych 4 Zgodnie z art. 9 1) są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
5 Zgodnie z art. 12 i dalszymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
6 Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

24. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług zostały w oryginalnej wersji sporządzone w j. niderlandzkim. Zostały one przetłumaczone również na inne języki obce. Na wypadek niezgodności wersji w j. niderlandzkim z inna wersją językową zastrzega się pierwszeństwo wersji w j. niderlandzkim.

Pliki cookies

Cookies (ciasteczka) to małe pliki zawierające dane informatyczne zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Służą one do rozpoznawania przez stronę internetową użytkownika oraz zapamiętywania jego ustawień, preferencji i danych podczas wizyty na stronie oraz pomiędzy wizytami. Wyłączenie obsługi Cookies w przeglądarce może spowodować ograniczenie funkcjonalności stron, a nawet uniemożliwić ich działanie. Większość przeglądarek domyślnie pozwala na zapisywanie plików Cookies.

Polityka plików Cookies

 1. W serwisie internetowym mogą być stosowane pliki Cookies, zawierające dane związane z aktywnością użytkownika w tym serwisie. Pliki te są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika strony. Pliki Cookies mogą być także używane przez usługi zewnętrzne takie jak statystyki Google lub aplikacje Facebooka.
 2. W szczególności pliki Cookies mogą być używane w celach: realizacji niezbędnych funkcji strony takich jak np. logowanie użytkownika, realizacja zamówienia, wybieranie wersji językowej; dopasowywania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika; zapewniania bezpieczeństwa i wykrywania nadużyć; gromadzenia statystyk odwiedzalności strony; dopasowywania wyświetlanych reklam; integracji z portalami społecznościowymi. Pliki Cookies mogą być sesyjne, usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz trwałe, usuwane po upłynięciu określonego dla danego pliku czasu.

Do czego używamy pliki Cookies

Pliki cookies używamy do rozpoznawania języka twojej przeglądarki aby serwis otworzył się w twoim preferowanym języku. Nie udostępniamy twoich danych osobą trzecim, nie wysyłamy wiadomości   e-mail z reklamami, chronimy twoje dane osobowe.

Wyłączanie plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:

Privacyverklaring


Organisatie: Adepo Law Offices, gevestigd te Karel Coggestraat 17, 2600 Berchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:        Adepo Law Officies

Karel Coggestraat 17, 2600 Berchem

Tel: +32 3 233 06 00

www.adepo.be

info@adepo.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Adepo Law Offices neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adepo.be.

 

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

 

Advocaat Iwona Wiewiorka

Karel Coggestraat 17

2600 Berchem

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: Adepo Law Offices verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]

Adepo Law Offices verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adepo.be.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Adepo Law Offices verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Adepo Law Offices rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Adepo Law Offices of van derden[3];
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 

Geautomatiseerde besluitvorming: Adepo Law Offices neemt principieel geen besluiten  op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, behalve voor wat betreft afspraken.


2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
[3] Conform het mandaat van de Orde van Vlaamse Balies zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanAdepo Law Offices ) tussen zit.[4]

 

Adepo Law Offices gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

 • Windows 10
 • Norton Protection Center UI Stub
 • Kleos.Ink
 • Microsoft Office
 • Adobe PDF

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Adepo Law Offices bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • persoonsgegevens > 5 jaar (conform art. 2276bis B.W.)
 • bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens > 5 jaar (conform art. 2276bis B.W.)

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden: Adepo Law Offices verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Adepo Law Offices blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Adepo Law Offices gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adepo Law Offices en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

[4] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adepo.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Adepo Law Offices houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat Adepo Law Offices gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[5]

 

Adepo Law Offices wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 

[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Deklaracja wycieku danych