Selecteer een pagina

Honorarium oraz koszty

W Belgii adwokaci otrzymują wynagrodzenie za świadczone usługi, a także za poniesione koszty administracyjne (takie jak korespondencja, transport, telefony, itp.)
Koszty administracyjne naszej kancelarii są wyliczane procentowo i stanowią równowartość 25% naliczonego wynagrodzenia.
Nasze wynagrodzenie określone jest w oparciu o poniższe kryteria:
Zgodnie z taryfą godzinową: pomiędzy 100 a 130 euro za godzinę pracy
Godziny pracy poświęcone sprawie są umieszczane w systemie administracyjnym. Na prośbę klienta udostępnia się grafik godzin dotyczący danej sprawy. Klient otrzymuje notę zaliczkową na poczet sprawy. Po zakończeniu czynności w sprawie Klient otrzymuje wykaz kosztów oraz rozliczenie honorarium lub sprawozdanie okresowe.
Podana stawka godzinowa może zostać zwiększona jeśli sprawa jest wyjątkowo nagląca lub skomplikowana lub jeśli wymaga specyficznej, technicznej wiedzy.
Do naszych stawek doliczany jest podatek VAT (zasadniczo 21% do wynagrodzenia oraz kosztów, z możliwością prawnego zwolnienia od podatku).
W zależności od wartości sprawy
Nasza Kancelaria może w określonych sytuacjach określić wynagrodzenie w wysokości procentowej od całkowitej kwoty roszczenia. Honorarium płatne jest z góry lub w ratach. Honorarium płatne jest bez względu na rezultat sprawy.
Stała kwota za sprawę
W niektórych sprawach (sprawy karne, rozwodowe, związane z wykroczeniami drogowymi) Kancelaria stosuje stawki ryczałtowe w postaci stałej, jednorazowej kwoty płatnej przed rozpoczęciem prowadzenia sprawy lub w ratach.
Abonament

W postaci stałej kwoty lub taryfy godzinowej dla przedsiębiorstw korzystających w sposób trwały z usług kancelarii.
Pierwsza konsultacja
Platna w kancelarii lub przelewem. Czas trwania: 30-45 minut.
Możliwość konsultacji telefonicznej.
Szczegółowe informacje odnośnie honorarium uzyskają Państwo kontaktując się z kancelarią.
Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej z urzędu (pro deo).