Selecteer een pagina

Zawarcie związku małżeńskiego w Belgii

Każda osobą przebywająca na terytorium Belgii ma prawo do wstąpienia w związek małżeński we właściwym urzędzie stanu cywilnego. W Belgii obowiązuje zasada, iż związek małżeński w pierwszym rzędzie zawierany jest w urzędzie stanu cywilnego. Dopiero po zawarciu ślubu we właściwym urzędzie możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym.

Osoby wstępujące w związek małżeński zobowiązane są do złożenia w urzędzie stanu cywilnego (funkcjonującym z reguły przy urzędzie gminy lub miasta) ich miejsca zameldowania deklaracji o woli wstąpienia w związek małżeński, tzw. „aangifte van het huwelijk”.

Deklarację złożyć należy nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą ślubu. Celem zarezerwowania wybranego terminu nie należy ze złożeniem wniosku czekać do ostatniej chwili, w szczególności w sytuacji, jeśli małżonkowie posiadają zagraniczne akty urodzenia. Z praktycznych względów doradzam, zatem złożenie zgłoszenia w terminie 2-3 miesięcy przed planowaną datą ślubu, nie wcześniej zaś niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu (ślub powinien zostać, bowiem zawarty w terminie od 6 miesięcy do 14 dni od daty zgłoszenia deklaracji o woli wstąpienia w związek małżeński).

Do zgłoszenia o ślubie należy przedłożyć:

– odpisy aktów urodzenia obydwojga nupturientów;

– dowód tożsamości;

– umowę przedmałżeńską (intercyzę – o ile została uprzednio sporządzona przez notariusza).

Nupturienci niezameldowani na terytorium Belgii mają obowiązek przedłożenia następujących dowodów:

– potwierdzenie obywatelstwa (wydawane, co do zasady przez urząd gminy lub wydział konsularny)

– potwierdzenie o stanie wolnym (wydawane przez urząd stanu cywilnego);

– potwierdzenie zameldowania (wydawane przez urząd gminy).

W praktyce może okazać się, iż urzędnik zażąda potwierdzenia ważności dokumentów (apostille lub legalizacja). Apostille dla dokumentów wydawanych przez polskie urzędy wydawane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (wniosek można złożyć pisemnie na adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa tel: 22 523-946).