Selecteer een pagina

Zasady odpowiedzialności solidarnej za długi kontrahenta

Z dniem 1 stycznia 2009 roku w życie weszła nowelizacja przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w sektorze budowlanym. Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek potrąceniowy (15% z tytułu zadłużeń fiskalnych oraz 35% z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) jedynie w sytuacji, gdy kontrahent faktycznie posiada zadłużenia z tytułu ubezpieczeń społecznych lub fiskalne, bez względu na fakt, czy jest zarejestrowany jako wykonawca prac budowlanych czy też nie.

Potrącenie z tytułu ubezpieczeń społecznych może zostać ograniczone do kwoty rzeczywistego zadłużenia (w odróżnieniu do standardowo stosowanego ryczałtu w wysokości 35% od wartości faktury), jeśli suma faktury za wykonanie robót jest równa lub przekracza kwotę 7143,00 euro, a wykonawca robót przedstawi atest z RSZ/ONSS, na podstawie, którego stwierdzona zostanie realna kwota zadłużenia.