Selecteer een pagina

Nieuczciwe praktyki – Własna firma w Polsce lub w Holandii

Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek jest przedsięwzięciem, które wymaga zastanowienia od osoby prowadzącej działalność.

Prowadzenie działalności w ruchu transgranicznym jest dodatkowo skomplikowane ze względu na konieczność stosowania przepisów dwóch krajów, które nie zawsze działają uzupełniająco.

Dla tzw. samooddelegowania sie tj. świadczenia usług transgranicznych na terenie Belgii na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w innym kraju (Polsce lub Holandii) koniecznym jest spełnienie kilku warunków. Przedsiębiorca samo delegujący się do Belgii zobowiązany jest m.in. posiadać przynajmniej 25% własnego obrotu na terenie Polski i tam w zwyczajowy sposób prowadzić działalność. Powinien prowadzić w Polsce również rachunkowość przedsiębiorstwa, ewentualnie rozliczać VAT, składać deklaracje podatkowe w Polsce, a po pewnym okresie również na terytorium Belgii, itp.

Zatrudnienie personelu na własny rachunek jest jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ polski przedsiębiorca delegujący personel do Belgii zobowiązany jest do przestrzegania belgijskich warunków zatrudnienia i wynagradzania. W pewnych sytuacjach zobowiązany jest do potrącania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego do belgijskiego urzędu skarbowego.

Ponadto należy brać pod uwagę fakt, iż pracując, jako samodzielny przedsiębiorca gospodarczy, nie podlegamy ochronie prawa pracy, przez co dochodzenie zapłaty z tytułu wykonanych robót często staje się skomplikowane, szczególnie w sytuacji, kiedy nieuczciwy pracodawca nie zapłacił faktur oraz protestuje jakość wykonanych usług.

Posiadając własną firmę wykonujemy usługi w formie umowy zlecenia lub podwykonawstwa, przez co podlegamy również odpowiedzialności z tytułu wykonania umowy (np. 10-cio letnia odpowiedzialność wykonawcy robót w sektorze budowlanym za wady ukryte rzeczy).

Również rozwiązanie umowy podlega przepisom prawa cywilnego, przez co, co do zasady wymagana jest zgoda stron, jeśli, strony nie postanowiły inaczej. Jeśli nie ma pisemnej umowy pomiędzy stronami, istnieje możliwość zerwania umowy jednostronnie za odszkodowaniem lub sądowego rozwiązania umowy.

Samozatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie w Holandii jest nie bez ryzyka, głównie ze względu na nieznajomość przepisów oraz języka.

Podstawowym powodem dla otwierania działalności w Holandii jest ominięcie belgijskich przepisów nakładających obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych dla wykonywania pewnych zawodów na terytorium Belgii.

Pamiętać należy jednak, iż niniejsze przepisy nie zostały wprowadzone bez przyczyny.  Dla przykładu należy podkreślić, iż belgijski sektor budowlany rządzi się specyficznymi wymogami dotyczącymi, jakości wykonywanych robót, itp. Również zaświadczenie uprawniające do prowadzenia działalności jest konieczne, aby osoba prowadząca działalność posiadała minimalną znajomość praw oraz obowiązków ciążących na przedsiębiorcy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Holandii jest nam Polakom, co do zasady jeszcze bardziej obce aniżeli prowadzenie działalności w Polsce. Tam, bowiem jesteśmy zdani na wolę “poleconego księgowego”, który nie poinformuje nas o sposobie i możliwościach związanych z prowadzeniem działalności, sposobie jej zamknięcia, rozliczania składek ubezpieczeniowych, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczania podatków, itd.

Sytuację komplikuje dodatkowo niespójna koordynacja przepisów dotyczących pracowników przygranicznych oraz osób samo delegujących się do Belgii.

Pamiętajmy, zatem, iż własna firma to również odpowiedzialność administracyjna w Belgii oraz kraju jej zarejestrowania, co w fikcyjnych warunkach nieuczciwego zatrudnienia jest przyczyną licznych trudności nie tylko administracyjnych, ale i finansowych. Przed założeniem własnej firmy skorzystajmy, zatem z porady obiektywnego doradcy, nie sugerując się tylko i wyłącznie tym, polecanym przez pracodawcę.